İşarat-ül İ'caz  /  Sayfa 224İşarat-ül İ'caz - Sayfa 224 (Mehmed Kayalar’ın bir müdafaası) Mehmed Kayalar’ın bir müdafaası
Mehmed Kayalar’ın bir müdafaası

BİRKAÇ DEFA BERAET KAZANAN  RİSALE-İ NUR’UN BİRKAÇ

VİLAYETTE HAKSIZ MÜSADERESİNE DAİR,NUR’UN YÜKSEK BİR  TALEBESİNİN MAHKEMESİNDEKİ MÜDAFASINDAN BİR PARÇADIR.

        (Bu müdafaa, bir takriz olarak buraya ilhakı münasib görülerek dercedilmiştir.)

        Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi yüksek makamına:

        Mahkeme-i âdilenizin huzuruna çıkmaktan fevkalâde memnunum.

 

        Âdil mahkemeler; Kâinat Hâlıkının Hak isminin, Âdil isminin ve daha çok Esma-i İlahiyenin tecelligâhıdır. HAK namına hükmeden, ÂDİL-i Mutlak hesabına adalet eden ve hakikî, İslâmî bir adalet olan kürsî-i muallâ ne yüksektir, ne mübecceldir... Hak tanımaz mağrur zalimleri huzurunda serfüru ettiren, haksızları hakkı teslime icbar eden âdil mahkemeler, en yüksek tebcile ve en âlî ihtirama sezadırlar.

        Zulüm ve gadr ile hukuku ihlâl edilmiş, haysiyet ve şerefi payimal edilmiş mazlumların, huzurunda ahz-ı mevki ile tazallüm-ü hal eden bîçarelerin şu dünya-yı fânide ihkak-ı hak için mesned-i re’sleri, mahkemelerdir. Şu halde ne şerefbahş bir taht-ı âlîdir ki; mazlumlara melce’ ve penah, zalimlere de hüsran ve tebah oluyor.

        İnsanların ebrarını da, eşrarını da cem’ eden huzur-u mehâkim, öyle korkulacak bir yer değildir. Belki muhabbete, hürmete lâyıktır.

        Sultanlarla köleleri, asilzadelerle âhâd-ı nâsı müsavi tutan şu makam, saltanattan da mübecceldir. Hususuyla bütün âlem-i insaniyete devirlerin, asırların akışı boyunca âdalet dersini veren İslâm mahkemeleri; akvam-ı sâirenin engizisyonlarına mukabil, adalet nurunu bîçare beşerin kara sahifesine haşmetle aksettirmiştir. Adliye ve adalet tarihimiz, bunun binlerle misâline şahiddir.

        Ezcümle bu mübarek, adaletli mahkemenin huzurunda iftiharla arz etmek isterim ki; meşhur İslâm seyyahı ve tarihçisi Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde diyor ki: "İlk İstanbul kadısı (hâkimi) olan Hızır Bey Çelebi’nin huzurunda, Haşmetli Padişah Fâtih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder:


 Önceki 
 Sonraki 


Risaleinurkulliyati.com bir HARUN YAHYA sitesidir. Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler